Yargıtay Temyiz Başvuru Dilekçesi örneği
Yargıtay Temyiz Başvuru Dilekçesi örneği

YARGITAY …… HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

…………………. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEDosya Esas No :2012/111

Karar No :2012/444

Temyiz Talebinde
Bulunan (Davacı) : …………………………………... (TC No: ……………………………)
…………….Buraya Adres yazınız …………………………………….

Karşı Taraf : ………………………………………………….
Vekili : Av. …………………………………………….
…………….Buraya Adresi yazınız …………………………………….

Karar Tarihi : ……/…./201…
Karar Tebliğ Tarihi : …../…./201…
Temyiz Başvuru Tarihi : …../…../201…

Temyiz Konusu : .........12. Tüketici Mahkemesinin 20../.... Esas, 01.../.20..tarih ve 20../111 Karar sayılı karar hükmünün temyizen bozulması istemini kapsamaktadır.

Kararın Özeti :......12. Tüketici Mahkemesinin 20../....Esas sayı nolu dava dosyasında davalı yan “....Otomotiv” den satın almış olduğum 2011 model ……………… marka ve model otomobilin gizli ayıplar içerdiğini, buna bağlı olarak beklediğim faydaları göremediğimden bahisle ödediğim 50.000,00TL’nin yasal faizliyle birlikte tarafıma ödenmesini yerel mahkemeden dilemiştim.
Yerel mahkeme “bilirkişi” nin iddialarımız doğrultusundaki tespit ve görüşlerini belirten raporuna rağmen talebimize red yönünde hüküm vermiştir.

TEMYİZ NEDENLERİ:
1-)Satın alınan araçta, aracın kullanımı azaltan, beklenen faydaları sağlamayan ve can güvenliği bakımından tehlike oluşturacak gizli ayıplar sebebiyle yetkili teknik servise intikal ettirilmiştir. Yetkili teknik servis araçta motor blogunda çatlaklık ve fren sisteminde aşırı sürtünmeden dolayı oluşan ısınmadan kaynaklı fren sıkışması olduğunu tespit etmiş ve bu arızaların giderilmesinin onarımla mümkün olamayacağını rapor etmiştir.
2-)Yerel mahkeme bu gizli ayıpların bir de “bilirkişi” marifetiyle incelenmesi için aracın bilirkişi Yük. Mak. Müh. Mehmet …….’a teslim edilmesini ve çıkacak rapora göre karar verilmesi için ara karar vermiştir.
3-)Bilirkişi Yük. Mak. Müh. Mehmet …….., raporunda, yetkili teknik servis tarafından da tespit ve rapor edilen gizli ayıpların bulunduğunu ve talebim doğrultusunda mahkemenin karar vermesi yönündeki görüşünü beyan etmiştir.
4-)Yerel mahkeme gerek yetkili teknik servisin ve gerekse de bilirkişinin raporlarını görmezden gelerek hiçbir hukuki mesnet ve dayanakla izahı mümkün olmayacak bir karar ile dilekçemizdeki talebimize red hükmünde karar vermiştir. İzah olunan sebepler bağlamında mahalli mahkemenin usul ve yasaya aykırı olan bu hükmünün bozulmasını talep zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Sunulan sebepler ve res’en tespit edilecek sair sebeplerle,
1. Temyiz talebimizin KABULÜNE,
2. Yerel mahkeme kararının temyizen BOZULMASI’na karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 01.01.2013

Temyiz Eden (Davacı)
(Ad, Soyad ve İmza)


  Toplam Okunma Sayısı : 1976 Yazar : Tuketici Yardım

 

Bilinçli Tüketici Olmak İçin Neler Yapmalıyız
“Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir, bildiğini zannetmektir,”  der Stephen Hawking ...>>>
Konut Kredilerinde yeniden yapılandırmaya masrafını nasıl alırım?
Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şarttır.  Konut kredilerinde yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan...>>>
Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi; ,Esas: 2010/11726, Karar: 2011/1870, Karar Tarihi: 10.02.2011 kararıyla, bankaların tüketicilere, tüketici kredisi, konut kredisi ve değişik ad altında kullandırdıkları kredilerden masraf adı altında...>>>
Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?
İpotek fekki ücreti Haksız sözleşme şartıdır!.. Ankara/Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 21.12.2009 tarih ve K/4371...>>>
>>> Tüm haberler...
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri