2017-2018 Okul Servislerinde yaşanan sorunlar
2017-2018 Okul Servislerinde yaşanan sorunlar

Tüketici Hakları Derneği Genel Merkezi 2017-2018 Eğitim Yılında Okul Servislerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinde bulundu. Dernek Genel Merkezinde yapılana açıklamada Genel Başkan Turhan Çakar Okul Servislerinde yaşanan sorunlarla ilgili şu açılamayı yaptı.

● Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yaşanan sorunların tekrarlanmaması için toplumcu ve sosyal devlet anlayışına uygun olarak değiştirilsin.

● Özel okulların destekleneceğine yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan ailelerin çocukları desteklensin.

● Özel okullar yerine kamu okulları desteklensin

● Öğrenci taşımacılığını özel kişi ve firmalar yerine devlet ve belediyeler ücretsiz yapsın

2017-2018 Eğitim - Öğretim yılına girerken, okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin okul servis araçları ile taşınması sürecinde daha önce yaşanan sorunların tekrarlanmaması için tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

Okul servis araçları konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 2007 tarihinde düzenlemiş olduğu ve daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Bu Yönetmeliğin içerdiği temel hükümler şunlardır:

Okul servis araçlarının özellikleri ile bu araçlarda aranacak şartlar ve belgeler,

Okul servis araçlarının kiralanması,

Servis hizmetini veren taşımacının yükümlülüğü,

Şoför'ün ve rehber personelin nitelikleri-sorumlulukları ve sahip olmaları gereken belgeler,

Araçların denetimi - taşınan öğrencilerin güvenliği,

Şikâyetlerin değerlendirilmesi,

Okul servis araçları ile ilgili sorumlulukları olan kuruluşlar şunlardır:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı, milli eğitim müdürlükleri ile okul yönetimleri ve okul aile birlikleri başkanlığında oluşturulan komisyonlar

Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler

Valilikler; kolluk kuvvetleri (polis, trafik zabıtası, jandarma), emniyet müdürlükleri ve trafik denetleme şube müdürlükleri, il-ilçe trafik komisyonları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yetkili kıldığı diğer kamu kurum ve kuruluşları

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin dayanağını oluşturan yasal mevzuat şöyledir:

Karayolları Taşıma Kanunu,

Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

Belediye Kanunu,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili mevzuatı

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

Türk Ticaret Kanunu

Borçlar Kanunu

Valilikler, Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Kolluk Kuvvetleri, İl-ilçe Trafik Komisyonlarının konuyla ilgili görev ve sorumluluklarının dayanağı olan mevzuat

Görülüyor ki, bu kadar çok sayıda görevli ve sorumlu olan kamu kuruluşu, meslek kuruluşu ile çok sayıda yasa ve yönetmelik olmasına karşın, ne yazık ki, servis araçları ile yapılan öğrenci taşımacılığında birçok sorun yaşanmıştır.

Yaşanan sorunlar ile nedenleri şöyledir:

Bazı servis araçlarının belirlenen niteliklere-özelliklere, belge düzenine uymaması,

Öğrenci güvenliği açısından belirlenen koşulların gereğinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi,

Ücretlerin yüksekliği, ücret tarifesine uyulmaması ve velilerin mağdur edilmesi,

İlgili, yetkili ve sorumlu kuruluşların görev ve sorumluluğunda olan denetimlerin yetersizliği ile yapılan denetimlerin göstermelik düzeyde kalması,

Araç şoförü ile rehber personelin öğrenci güvenliğini sağlayacak yeterli bilgiye, eğitime ve bilince sahip olmaması,

Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatın uygulamada gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi,

Okul servis araçlarındaki bir takım yetersizliklerinin varlığı

Sorumlu ve görevli kurum ve kuruluşlar arasında yeterli bir koordinasyon, işbirliği ve uyumun olmaması

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki yetersizlikler

Cezaların caydırıcı olmaması

Var olan ve yaşanan sorunların giderilmesi için Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yeniden düzenlenerek var olan yasal eksiklikler ve belirsizlikler giderilmelidir.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde bulunmayan ve eklenmesi gereken konulara ilişkin hükümleri şöyle açıklayabiliriz:

Yönetmelikteki 'Taşıtlarda Aranacak Şartlar' maddesine; okul servis araçlarında öğrencilerin havasız kalmamaları ve yeterli temiz hava-oksijen alabilmeleri için araçlarda uygun bir teknik düzenlenmenin yapılması ve öğrencilerin havasız bırakılmaması

Yönetmelikte 'Taşımacının Yükümlülüğü' maddesine; taşımacı özel ya da tüzel kişilerin yükümlülüklerinin daha detaylı ve her boyutu ile eklenmesi

Yönetmelikte 'Şikayetlerin Değerlendirilmesi' maddesine; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un eklenmesi

Yönetmelikte 'Taşıma İşlerinde Çalışanlar' maddesine şoförde ve rehber personelde aranacak şartlar daha detaylı bir şekilde konulmalıdır. Bu şartlar arasına şoförün ve rehber personelin 'psikoteknik ve pedagojik' eğitim ya da kurs aldıklarına ilişkin bir belgeye sahip olduklarının eklenmesi

Öğrencinin güvenli bir şekilde okula teslim edildiğine ilişkin rehber personel ve okul yönetimi tarafından öğrenci velisine bilgi verilmesi

Sorumlu ve görevli kuruluşlar ve tarafların koordinasyonu ve işbirliği ile ortak bir ihale sözleşmesi hazırlanıp, bu sözleşmeye göre okul aile birliği başkanlığında oluşturulacak komisyon ile servis hizmetini veren gerçek ve tüzel kişiler arasında sözleşme yapılması

Denetim maddesine, denetim ile ilgili görevli ve sorumlu kuruluşların yapacakları denetimlerin detaylı ve açık bir şekilde eklenmesi

Sorumlu ve görevli kurum ve kuruluşlar arasında nasıl bir koordinasyon, işbirliği ve uyum sağlanacağının Yönetmeliğe eklenmesi

Servis ücreti tarifesinin tavan olduğu ve bu tavanın aşılamayacağı, ancak, tavan ücretinin altında bir ücretle sözleşme yapılabileceği

Ancak, tüm bu söylediklerimiz bir tarafa, Yönetmelik bir toplumsal ve kamu yararı, sosyal devlet ve tüketici hakları anlayışından uzaktır. Çünkü, ne yazık ki, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat ile öğrencilerin ulaşım hakkı bir rant aracı durumuna getirilmiştir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak olan servis aracı fiyat tarifesindeki en düşük ücret 0-3 km arası, rehber personele de ödenecek ücreti de eklediğimizde 9 aylık dönemde ikibinTL'yi geçmektedir. Okullarda etüt programlarına kalan öğrencilerin bu ücretlerine ayrıca, mevcut ücretin ¼'ü oranında da ek bir ücret eklenecektir.

Asgari ücretli kişilerin ya da açlık sınırı olan aylık 1500TL dolayında bir ücretin altındaki gelir ile yaşayan 4 kişilik bir ailenin bu ücreti ödemeleri hiç mümkün değildir. Nüfusun %20'den fazlasının açlık sınırının arlında yaşadığı Türkiye'de çocukların ulaşım hakkı özel firmaların insafına terk edilemez. Öğrenciler ve onların velileri bir rant aracı durumuna getirilemez. Önerimiz şudur: öğrencilerin taşınmasında evrensel tüketici hakları ve sosyal devlet anlayışı ile toplumcu ve kamu yararı anlayışı yasal hale getirilsin ve uygulamaya konulsun. Bu anlayışa göre, uygulamayı devlet ve belediyeler üstlensin. Özellikle, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan ailelerin çocukları olan öğrenciler belediyelerin ya da kamunun toplu taşıma araçları ile ücretsiz taşınsın.

Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukların okula gidebilmesini istiyorsanız, özel okulları destekleyeceğinize, bu çocukları destekleyin. Kamu okullarını destekleyin, kamu okullarına ağırlık verin. Çünkü, bütçenin %70'ini oluşturan dolaylı vergiler ile bütçenin %15-20'sini oluşturan ve bordro mahkumlarının ödediği gelir vergisini ödeyenler bu çocukların velileridir. Bu nedenle, özel okulları ve zenginleri destekleyeceğinize açlığı, yoksulluğu ve işsizliği önleyecek toplumcu-halkçı ekonomik ve sosyal politikaları uygulayın ki, bu kesimlerin çocukları rahatça okula gidebilsinler ve eğitim düzeyleri yükselsin.

Basınımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur.


  Toplam Okunma Sayısı : 583 Yazar : Tuketici Yardım

 

Banka Hakem Heyeti kararını uygulamıyor
Merhaba,Ben Garanti Bankası'nın kredi kartını kullanıyordum. Geçtiğimiz yıl yıllık kart ücreti almışlardı. Bunun yasal olmadığını söylediğim halde bunu kendi hakları olarak...>>>
TÜKETİCİLER BANKALARA “BELİRSİZ ALACAK DAVASI” AÇMALI
BASINA VE KAMUOYUNATÜKETİCİLER, BANKALARIN OLUŞTURDUĞU KARTEL NEDENİYLE, TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE HAKLARINI ARAYABİLECEKLER....>>>
Şeker Raporu
Nişasta bazlı früktozdan zengin şekerin diyabet ve pankreas kanserine neden olduğuna ilişkin bilimsel verilerin analiziÖZETSon yıllarda...>>>
Elektrikte Kayıp Kaçak Bedelini Nasıl Alabilirim?
Elektrikten alınan kayıp-kaçak bedeli ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.05.2014 tarihinde vermiş olduğu Kararda; “elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından...>>>
>>> Tüm haberler...
keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara bamya çorbası etli ekmek mevlana pide bıçak arası konya tandır kuzu tandır fotokopi makinası fotokopi web tasarımı ankara tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme fotokopi makinası kiralama fotokopi makinası satışı fotokopi makinası tamiri